Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań reguluje z jednej strony obowiązki stron umowy, z drugiej zaś - problematykę czynów niedozwolonych.

Są to sprawy najczęściej spotykane w sądach cywilnych. Dotyczą zarówno przedsiębiorców (np. sprawy o zapłatę za wykonane usługi i dostarczone towary, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy), jak i osób prywatnych, coraz częściej bowiem konsumenci decydują się dochodzić swoich praw, jeśli nie w sądzie, to chociaż na etapie przedprocesowym. Nieraz już samo wysłanie profesjonalnie napisanego pisma potrafi odnieść pożądany efekt.  

Coraz częściej także Polacy postanawiają dochodzić odszkodowań (wynagrodzenie szkody materialnej) i zadośćuczynień (wynagrodzenie cierpień psychicznych) za różnego rodzaju wypadki. Błędny medyczne, zdarzenia komunikacyjne, roszczenia wynikające z przestępstw – to najczęściej spotykane sytuacje, w których pomoc prawnika okazuje się przydatna.

Profesjonalna pomoc prawna bywa konieczna także po stronie pozwanej. Prawo przewiduje również okoliczności, które zwalniają od konieczności zapłaty odszkodowania. Nawet jeśli nie uda się wygrać sprawy co do zasady, umiejętnie przeprowadzone postępowanie może skutkować znacznym obniżeniem kwoty odszkodowania.

W sprawach z zakresu zobowiązań najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie dowodów oraz dopasowanie żądanej kwoty do tego, co strona może udowodnić. Stoję na stanowisku, iż nie należy ograniczać się do minimum dowodowego. W toku sprawy może wyjść wiele nieprzewidzianych sytuacji i zgłoszone wcześniej „dodatkowe” dowody mogą okazać się kluczowe dla wyniku sprawy.

W polskich realiach bardzo ważne jest także rozważne określenie wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Sądy nadal pozostają sceptyczne, jeśli chodzi o wysokość przyznawanych świadczeń, a zgłoszenie nadmiernie wygórowanej kwoty naraża stronę na konieczność zapłaty odpowiedniej części kosztów sądowych.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zobowiązań obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie korespondencji przedprocesowej w sporach konsumenckich;
  • reprezentację stron w sprawach dotyczących wykonania umów;
  • reprezentację stron w sprawach o odszkodowanie;
  • konstruowanie i opiniowane umów.
Kontakt
Powrót do góry